Liek

Liek je prípravok používaný v diagnostike alebo terapii ochorení.

Je zložený z liečivo|liečiv (účinných látok) a Farmaceutická pomocná látka|pomocných látok upravovaných do určitej liekovej formy (masť, sirup, tableta).===

Dôležité definície lieku

Slovenský liekopis I

Liek je produkt získaný z liečivo|liečiv a farmaceutická pomocná látka|farmaceutických pomocných látok určitým technologickým postupom, všeobecne prispôsobený na to, aby sa v ňom obsiahnuté liečivo mohlo aplikovať a uplatniť tak biologický účinok, ktorého je nositeľom. Liek má liekovú formu.Min. zdravotníctva SR, Slovenský liekopis, prvé vydanie, Herba s.r.o., Bratislava 1997

Slovenská legislatíva

Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým procesom do liekovej formy a určených na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. (ods. 5)

Liek je aj prírodná liečivá voda, ak spĺňa požiadavky na kvalitu, účinnosť a bezpečnosť a má udelené povolenie na uvedenie na trh podľa § 20 ods. 1. (ods. 28)Zákon NRSR 545/2006 Z.z., o liekoch a zdravotníckych pomôckach §2

Lieková forma

Lieková forma je charakteristika lieku. Opisuje jeho tvar a vnútornú štruktúru. Liek ju získava vo výrobe a podľa nej sa riadi jeho použitie.

Triedenie liekov

Rôznosť zloženia a použitia liekov umožňuje použiť mnoho spôsobov triedenia. Na druhej strane množstvo odborov, ktoré sa liekmi zaoberajú vedie k tomu, že sa v praxi skutočne využíva pestrá škála systémov triedenia. Z hľadísk z ktorých sú lieky triedené spomeniem farmakologické, chemické (farmakochemické - farmaceutická chémia), technologické (galenika, farmaceutická technológia), medicínske (indikačné skupiny, aplikačné cesty), ekonomické (kategorizácia liekov), právne (výdaj liekov na recept, obmedzenia vo výdaji). Uvedené hľadiská triedenia liekov niesu vzájomne nezávislé a najbežnejšie spôsoby triedenia často využívajú viacero aspektov lieku naraz.

Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém

pozri aj hlavný článok Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém

Ako je vidieť už z názvu ATC klasifikácia využíva na triedenie najbežnejšiu indikáciu lieku, jeho farmakológiu, ale aj chemickú štruktúru. Dôležité je, že každý samostatný liek je zatriedený len v jedinej kategórie (má jediný ATC kód).

Indikačné skupiny

Indikačné alebo terapeutické skupiny liekov sú v porovnaní s ATC klasifikáciou starší systém triedenia liekov. Zásadný rozdiel oproti ATC klasifikácii je, že jediný liek môže byť zadelený do viacerých indikačných skupín.

Technologické aspekty

Existuje niekoľko spôsobov delenia liekov na základe ich liekovej formy. Keďže od liekovej formy závisí aj spôsob aplikácie, uvádzam ju v tejto skupine tiež.

Disperzný sytém

Lieky sú viaczložkové systémy kde je niektorá zložka rozptýlená (dispersum) v inej zložke (dispergens). Z tohto hľadiska rozlišujeme lieky:

 1. homogénne a heterogénne, podľa toho, či sú fyzikálne vlastnosti systému vo všetkých miestach rovnaké, alebo sú jednotlivé časti oddelené rozhraním.
 2. jednofázové a viacfázové, podľa počtu fáza (hmoty)|fáz systému.
 3. mono formné a poly formné, podľa toho, či majú dispergované častice rovnaký alebo rôzny tvar.
 4. mono disperzné a poly disperzné, podľa toho, či majú rozptýlené častice rovnakú veľkosť.
 5. podľa veľkosti častíc môžu byť disperzie Roztok|molekulové (iónové), Koloidný roztok|kolo idné a hrubé
 6. podľa skupenstva môžu byť plynné, kvapalné, polotuhé a tuhé

Aplikačná cesta

Aplikačná cesta je výrazne závislá od liekovej formy. V skutočnosti je však lieková forma vyvinutá preto, aby bola aplikácia lieku maximálne bezpečná, jednoduchá, pohodlná a aby sa účinná zložka lieku dostala na miesto účinku v organizme.

Rôzne spôsoby aplikácie sa zvyčajne radia do troch základných skupín:

Príklad zatriedenia lieku

Liek: IBALGIN® 200 Nobel

 1. Zatriedenie do ATC systému: Zoznam protizápalových a protireumatických látok|M01AE01 - Ibuprofén
 2. Indikačné skupiny: antireumatikum, antiflogistikum, antiuratikum, analgetikum-antipyretikum
 3. Lieková forma: Filmom obalená tableta (tuhá lieková forma, heterogénny disperzný systém)
 4. Perorálna aplikácia
 5. Informácie o cene, doplatku pacienta a o úhrade jednotlivých liekov;
powered by SYSOON.net © 2011